Skoro już tu jesteś - poświęć nam trochę czasu!

 

Na naszej stronie znajdziesz oferty różnych wyjazdów i imprez dla osób indywidualnych, rodzin jak i całych grup takich jak klasy, firmy, stowarzyszenia czy pasjonaci!

 

Zapraszamy również do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach kulturalnych oraz konkursach.

 

DOKUMENTY

 
Statut Stowarzyszenia Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji „SAWIR” 

Rozdział I Postanowienia ogólne 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji „SAWIR” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu „SAWIR”.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla szerzenia idei aktywnego wypoczynku, rekreacji, aktywnej edukacji oraz idei innych aktywnych dziedzin życia. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego. Siedzibą stowarzyszenia jest Gniezno. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw oraz  z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji o podobnych celach. 
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Do realizacji swych celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem że dochód z tej działalności będzie służył do realizacji tych celów statutowych.   
 
Rozdział II Cele i środki działania 
7. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie idei aktywnego wypoczynku, rekreacji, aktywnej edukacji oraz innych idei aktywnych dziedzin życia.
8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 
a. organizowanie wyjazdów turystycznych oraz innych form wypoczynku i aktywności turystycznej zgodnie z zachowaniem zasady, że nie są organizowane w celach zarobkowych.
b. organizowanie wyjazdowych i stacjonarnych aktywnych form nauki języków obcych zgodnie z zachowaniem zasady, że nie są organizowane w celach zarobkowych.
c. umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom dbanie o formę i kondycję fizyczną na co dzień, prowadzi działalność sportową i rekreacyjną
d. prowadzi działania pogłębiające i poszerzające wiedzę oraz umiejętności poprzez różne formy edukacyjne np. kursy, korepetycje, spotkania, kluby dyskusyjne, konsultacje i inne,
e. prowadzi działania upowszechniające rozwój i zainteresowań w dziedzinach z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz krajoznawstwa,
f. upowszechnia idee wolontariatu oraz organizuje wolontariuszy do realizacji celów statutowych,
g. prowadzi działalność międzynarodową, w tym działalność na rzecz integracji społecznej
h. prowadzi działalność pomocniczą w aktywizacji na rynku pracy 
i. prowadzi działalność wydawniczą zgodną z celem Stowarzyszenia (książki, gazety, czasopisma)
j. prowadzi działalność reklamową, związaną i zgodną z celem Stowarzyszenia 
 
Rozdział III  Członkowie – prawa i obowiązki 
9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
10. Stowarzyszenie posiada członków: 
a. zwyczajnych 
b. zwyczajnych tymczasowych
c. wspierających
11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: 
a. Złoży deklarację członkowską na piśmie, w przypadku osób małoletnich (do 16 lat) dodatkowo wymagana jest zgoda przedstawicieli ustawowych 
b. Zapłaci składkę, której wysokość ustala Zarząd Stowarzyszenia 
12. Członkiem zwyczajnym tymczasowym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Członkiem tymczasowym można być maksymalnie 1 miesiąc. 13. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej oraz wpłacie składek członkowskich. 
14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
16. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
c. udziału w zebraniach, wykładach, formach aktywności oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, 
17. Członkowie zwyczajni  mają obowiązek: 
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
c. regularnego opłacania składek. 
18. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 
19. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia 
20. Utrata członkostwa następuje na skutek: 
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 
b. wykluczenia przez Zarząd: z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,   z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu niepłacenia składek za okres minimum 30 dni 
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
21. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.  

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 
22. Władzami Stowarzyszenia są: 
a. Walne Zgromadzenie Członków, 
b. Zarząd, 
c. Komisja Rewizyjna. 
23. Kadencja władz.
a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów.
24.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. 
25. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
26. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
27. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na pięć lat przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 
28. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
29. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowanie jest jawne lub tajne.
30. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
b. uchwalanie zmian statutu, 
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
g. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
j. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
31. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
32. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa oraz jednego wiceprezesa. Prezesa i Wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
33. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 
34. Do kompetencji Zarządu należą: 
a. realizacja celów Stowarzyszenia, 
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
c. sporządzanie planów pracy i budżetu i ich uchwalanie,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 
h. przyjmowanie i skreślanie członków, i. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 
35. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
36. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. 
37. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a. kontrolowanie działalności Zarządu, 
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu, 
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, 
38. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

Rozdział V Majątek i Fundusze 
39. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 
a. ze składek członkowskich, 
b. darowizn, spadków, zapisów, 
c. dotacji i ofiarności publicznej,
d. dochodów z własnej działalności,
e. dochodów z majątku stowarzyszenia.
40. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Nie dotyczy to bieżących środków znajdujących się w kasie lub obiegu np. na zaliczce.
41. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
42. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
43. Do zawierania udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch  członków Zarządu działających łącznie. Do prowadzenie bieżącej działalności finansowej oraz zawierania umów bieżących wystarczający jest podpis Prezesa Stowarzyszenia. 

Rozdział VI Postanowienia końcowe 
44. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
45. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
46. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności